OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

I. Zakres zastosowania

1. Ogólne warunki gwarancji (dalej “OWG”) stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką GAWOT Mała Elektrownia Wodna Aniela Gapińska (dalej również “Gwarant”) a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej.

2. Strony wyłączają zastosowanie wzorów umów nabywcy produktów (w szczególności ogólnych warunków gwarancji, wzorów umów i regulaminów).

3. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta mogą składać jedynie Kupujący, którzy nabyli produkt od Gwaranta. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu produktu.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za produkty jest wyłączona.

II. Zakres gwarancji

  1. Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,

– uszkodzeń powstałych przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta,uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,

– wad i uszkodzeń (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,

– zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano wyrób,

– uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia,

– produkty, które zawierają informację w opisie, że jest to towar wyprzedażowy,

– zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych,

– różnej intensywności wybarwienia oraz zmian koloru na powierzchni elementów poddanych impregnacji próżniowo-ciśnieniowej, które występują z uwagi na naturalne cechy struktury drewna lub spowodowane są działaniem warunków atmosferycznych,

– zmian w stopniu połysku i odcieniach kolorów wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na elementy poddane malowaniu powierzchniowo-dekoracyjnemu,

– zmian w wyglądzie jeżeli konserwacja i montaż nie zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta,

– różnic w kolorze w zależności od serii produkcyjnej,

– szorstkich powierzchni w okolicach sęków mimo dokładnej obróbki drewna, oraz w przypadku obróbki drewna w ruchu przeciwnym niż kierunek przebiegu włókien drzewnych,

– uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego zainstalowania, działania siły wyższej lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych,

– korozji elementów złącznych, sprzętu lub jakiegokolwiek innego materiału (innych materiałów) lub jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z takiego zdarzenia,

– szarzenia produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna,

– defektów powstałych w wyniku błędnego składowania produktów, które są niezgodne z zaleceniami producenta,

-naturalnych cech drewna takich jak: rysunek drewna, kora, otwory po insektach, wycieki żywiczne, wykwity solne i przebarwienia od impregnatu, przebarwienia, odkształcenia i pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego w elementach, sęki,

– przebarwień na powierzchniach użytkowych (murki, fasady, wylewki betonowe) związanych z częściowym wypłukiwaniem impregnatu z drewna,

– zadziorów drzewnych pojawiających się w wyniku użytkowania na krawędziach produktów,

– odkształceń drewna związanych ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych nie wpływających na właściwości użytkowe.

2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie naprawić wadliwe produkty lub dostarczy nowe, według wyboru Gwaranta. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego produktu, Gwarant wymieni produkt na wolny od wad.

3. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek wady produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

4. Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produkt zakupiony u Gwaranta.

5. Gwarancja obejmuje produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedaży z

zastrzeżeniem dokonania przez nabywcę terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania należności.

6. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w chwili nabycia Produktu potwierdzonego dowodem zakupu (paragon, FV).

III. Utrata gwarancji

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

a. jakiejkolwiek modyfikacji produktu,

b. ingerencji w produkt osób nieuprawnionych,

c. ingerencji w konstrukcję produktu,

d. niewłaściwego użytkowania, zastosowania, konserwacji lub magazynowania produktu,

e. stwierdzenia, że produkt uległ wypadkowi, na który Gwarant nie miał wpływu,

f. nieuważnego lub nieodpowiedzialnego obchodzenia się z produktem, trwałego zamoczenia produktu,

g. uszkodzeń z powodów niezależnych od Gwaranta, a w szczególności wyładowań atmosferycznych, pożaru, powodzi lub innych przypadków losowych,

h. jakichkolwiek prób napraw produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione, i. wystąpienia zaległości płatności za produkt przekraczającej 90 dni od daty wymagalności faktury.

i) zgłoszenia reklamacji po zamontowaniu produktu

IV. Zgłoszenie i procedura gwarancyjna

1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a. reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej,

b. należy dostarczyć numer potwierdzający dostawę do sklepu i/lub dokument zakupu produktu przez klienta końcowego,

c. dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać, że produkt został dostarczony przez Gwaranta,

d. w przypadku reklamacji jakościowej konieczne jest dostarczenie dokumentacji zdjęciowej,

e. wady lub uszkodzenia produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia,

f. produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania.

Niespełnienie powyższych warunków oznacza utratę gwarancji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku, gdy Nabywca zgłosi wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Gwaranta okaże się, że produkt nie jest uszkodzony albo wada nie podlega usunięciu lub naprawie w ramach gwarancji, Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę, pokrycia kosztów transportu produktu do siedziby Gwaranta lub sieci sprzedażowej oraz z tejże siedziby lub sieci sprzedażowej do siedziby Nabywcy. Nabywca pokrywa również koszt pracy Gwaranta związany z obsługą nieuzasadnionej reklamacji.

4. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje wyraźne bądź domniemane, w tym w szczególności gwarancję przydatności handlowej i gwarancję przydatności produktu do konkretnego przeznaczenia.

karta jakościowa